Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Czasu Par oraz zakupu wejściówek na wydarzenia Czasu Par

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Czas Par to kampania społeczna, w ramach której odbywają się wykłady, warsztaty, spotkania w dn. 7-14 luty każdego roku na terenie Białegostoku.
1.2. Organizatorem Czas Par jest Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra s.c. w Białymstoku, ul. Warszawska 34/III piętro, dalej jako Organiztor, a Partnerem – Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji, ul. Warszawska 34 lok.8, 15-077 Białystok, NIP 5422597885
1.3. Regulamin uczestnictwa w Czasie Par stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami warsztatów są osoby, które: – zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go poprzez oświadczenie składane przez Uczestnika w trakcie rejestracji/zakupu wejściówki na stronie internetowej https://pracowniaintegra.pl/sklep/
1.5. Serwis internetowy, który umożliwia Uczestnikom zakup wejściówek lub rejestrację znajduje się na stronie: https://pracowniaintegra.pl/sklep/

§2. Zasady uczestnictwa
2.1. Warunkiem udziału w Czasie Par jest zakup wejściówki poprzez aplikację internetową znajdującą się na stronie: https://pracowniaintegra.pl/sklep/
2.1.1. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakupu wejściówki w postaci listu e-mail, które jest wysyłany na podany przez Uczestnika adres e-mail.
2.1.2. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres e-mail. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy: czaspar@gmail.com
2
.1.3. Liczba miejsc uczestnictwa w wydarzeniach Czasu Par jest ograniczona, dlatego wszystkie imprezy, także bezpłatne, wymagają rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa od Organizatora.
2.2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym wydarzeniu Czasu Par. Uczestnik powinien wówczas przesłać rezygnację z udziału za pośrednictwem maila, nie później niż 5 dni przed odbyciem się wybranego wydarzenia.
2.2.1. Przed upływem 5 dni od daty wybranego wydarzenia Uczestnik może odzyskać wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przelewu i prowizji systemu płatniczego.
2.2.2. Jeśli do wybranego wydarzenia zostało mniej niż 5 dni – Uczestnik nie ma możliwości zwrotu kosztów za zakupione wejściówki.
2.2.3. W przypadku jeśli wydarzenia, na które Uczestnik zakupił wejściówkę, nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i zwróci koszty zakupu wejściówki.
2.2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsce wydarzenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym wydarzeniu bez podania przyczyny.
2.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego lub zakupu wejściówki zamieszczonego na stronie internetowej Czasu Par  w Białymstoku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2.4. Uczestnik wydarzeń Czasu Par wyraża zgodę na nieodpłatne: utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie wydarzeń Czasu Par w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg wydarzeń. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet w szczególności facebook, youtube, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
2.5. Podczas wydarzeń Czasu Par Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych obiektach, w których odbywają się wydarzenia Czasu Par.
2.6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Czasie Par jest obowiązkowe. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922). Organizator Czasu Par nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Czasu Par.
2.7. Uczestnik będący aktualnie w relacji terapeutycznej z osobą prowadzącą warsztaty psychologiczne dla dobra procesu terapii nie powinien brać udział w takim warsztacie.

§3 Reklamacje
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Czasu Par wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia wydarzenia.
3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
3.3. Organizator w trakcie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji ma obowiązek udzielić na nią odpowiedzi.

§4.Polityka prywatności
4.1. Informacje podstawowe
4.1.1. Operatorem serwisu https://czaspar.pl/ ( dalej jako – Serwis) i Administratorem danych osobowych jest 
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra s.c. w Białymstoku, ul. Warszawska 34/III piętro, (dalej jako – Pracownia Integra).
4.1.2. Serwis pozyskuje informacje o Uczestnikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Uczestników do formularza kontaktowego Serwisu, b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Uczestników plików cookie (tzw. “ciasteczka”), c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, na którym znajduje się Serwis.
4.1.3. Pracownia Integra pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez: a. dane podane w trakcie zgłoszenia na warsztaty, wykłady, spotkania i szkolenia tworzone przez Pracownia Integra.
4.2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym
4.2.1. Pracownia Integra przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu kontaktowym Serwisu w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Uczestnikiem a Pracownią Integra.
4.2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwia rejestrację i sprzedaż wejściówek na wydarzenia Czasu Par za pośrednictwem serwisu.
4.2.3. Wysłanie danych osobowych za pośrednictwem serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Pracownia Integra na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności.
4.3. Prawa Uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych
4.3.1. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przekazującemu Pracowni Integra dane osobowe poprzez formularz kontaktowy przysługują następujące uprawnienia wobec podanych danych i ich przetwarzania przez Pracownię Integra: – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, – prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do przeniesienia danych, – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4.3.2. Podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie jego zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
4.3.3. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika Czasu Par, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów z Pracownią Integra (ostatni kontakt, spotkanie) dla celów dla których zostały zebrane.
4.3.4. Odbiorcami podanych danych będą osoby upoważnione przez Pracownię Integra do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Pracownia Integra zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (terapeuci, pracownicy oraz współpracownicy Stowarzyszenia).
4.3.5. W sprawie ochrony swoich danych osobowych Uczestnik może się skontaktować z Pracownią Integra drogą mailową : czaspar@gmail.com
4.4. Informacja o plikach cookies
4.4.1. Serwis korzysta z plików cookies.
4.4.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
4.4.3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Pracownia Integra w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności Serwisu, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz tworzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Serwis nie korzysta z plików cookies do własnych celów marketingowych, reklamowych lub profilowania.
4.4.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
4.4.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uczestnika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4.4.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uczestnika mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Serwisem do tworzenia danych statystycznych. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
4.4.7. Jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Uczestnika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z dokumentacją tej przeglądarki.
4.5. Logi serwera
4.5.1. Informacje o niektórych zachowaniach Uczestników są zbierane przez serwer, na którym znajduje się Serwis. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4.5.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwę stacji Uczestnika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Uczestnika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce Uczestnika, g. Informacje o adresie IP Uczestnik
4.5.3. Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi Uczestnikami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§5. Uwagi końcowe.
5.1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://czaspar.pl – 16.12.2020
5.2. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
5.3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Czasu Par w Białymstoku.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
5.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję